!!!!!!!عاشق شو عاشق خدا!!!!!!!

» ۱۳٩٥/۱/٢۳ :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» ۱۳٩۳/٤/۱٠ :: سیرابی ابدی
» ۱۳٩۳/۳/٤ :: چابلوسی آدما ممنوع...از خدا بخواه...
» ۱۳٩٢/۸/٢٥ :: دل نوشته...
» ۱۳٩٢/٧/٢٠ :: آدم...آغوش خدا...
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: برای رضای او...
» ۱۳٩٢/٦/٩ :: طرز فکر...
» ۱۳٩٢/٥/۱٦ :: این نیز گذشت....
» ۱۳٩٢/٢/٢٦ :: سرتو جلو کسی خم نکن جز خودش...
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: قیمتی...
» ۱۳٩۱/٩/٢۸ :: آخ که چقد صبرت زیاده خدا!!!
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: فراتر از بودن...
» ۱۳٩۱/٤/٢٥ :: خودمو ببینم....
» ۱۳٩۱/۱/۱۳ :: برگرد...
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: فقط گشنگی و تشنگی!
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: بفهمیم...همه چیز را
» ۱۳۸٩/٩/۱۳ :: حسین(ع) راه برگشت
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: چند می ارزی؟
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٧ :: روسیاهم... والسلام
» ۱۳۸۸/٩/٢٢ :: الهی چون تو ناظری چه گویم؟؟؟
» ۱۳۸۸/۳/٢۸ :: چرا ظرف مرا بشکست لیلی...
» ۱۳۸۸/٢/٦ :: گم نشی!
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٠ :: حسین علیه السلام سلطان عشق
» ۱۳۸٧/٩/۱٤ :: آره خودشو بچسبیم آخر هر چیزی اونه!
» ۱۳۸٧/۸/٢۱ :: ارزششو نداره...تو گرون تری!
» ۱۳۸٧/٧/٢ :: آره اومدیم آدم بشیم خیر سرمون
» ۱۳۸٧/٥/٢٤ :: درک و معرفت
» ۱۳۸٧/۳/۱۱ :: بریم پیش خودش...
» ۱۳۸٧/٢/۱٦ :: دل های زنده
» ۱۳۸٧/۱/٢۸ :: می خوام از خدا بگم
» ۱۳۸٧/۱/۱٤ :: عاقبت به خیر باشی...
» ۱۳۸٦/۱٢/٢۱ :: اول انجام واجبات و ترک محرمات
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٠ :: امید و آروزیت فقط به خودش باشد
» ۱۳۸٦/۱٢/۱ :: تو در وصف نیایی
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٤ :: یقین به او
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٦ :: فلسفه ی عاشورا
» ۱۳۸٦/۱۱/۸ :: کربلا نمايشگاه معنا و روحانيت، نه نمايشگاه جنايت بشر
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۸ :: تحريفی مخصوص ما ايرانی ها
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٠ :: الهم اجعل محيای محيا محمد و آل محمد
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٢ :: باز هم می گم عاشق شو عاشق خدا
» ۱۳۸٦/۱٠/٥ :: مدد زغير تو ننگ است،يا علی مددی
» ۱۳۸٦/٩/٢٥ :: امانتدار بد نباشيم
» ۱۳۸٦/٩/٢٤ :: عاشق شو عاشق خدا
» ۱۳۸٦/٩/۱٦ :: درس دنيا شناسی
» ۱۳۸٦/٩/۸ :: سکوت راهنمای خوبی ها
» ۱۳۸٦/٩/٢ :: به چی علاقه داری جز خدا؟ مردی ازش بگذر!!
» ۱۳۸٦/۸/٢٤ :: آخه مگه از اون بهترم هست؟
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: آشتی با خدا
» ۱۳۸٦/۸/۱٢ :: به سر جاده هم نرسيديم...
» ۱۳۸٦/۸/٥ :: خدا کيست و کجاست؟!
» ۱۳۸٦/٧/٢۸ :: او را در حد توان بشناس
» ۱۳۸٦/٧/٢٢ :: ارزون فروش نباش!!!
» ۱۳۸٦/٧/۱٥ :: غير او نخواه و از غير از او نخواه!
» ۱۳۸٦/٧/٩ :: زهد و پارسايی
» ۱۳۸٦/٦/۳۱ :: هوست خدا باشد و بس
» ۱۳۸٦/٦/٢٥ :: پرهيز از حرص زدن
» ۱۳۸٦/٦/٢٢ :: ****روزه بگير تا دل بکنی...
» ۱۳۸٦/٦/۱٦ :: ****صبح روشن است کو چشم ديدن؟؟
» ۱۳۸٦/٦/٦ :: صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان....که صد جمشيد و کيخسرو غلام کمترين دارد
» ۱۳۸٦/٥/٢٦ :: ****تلاش در اطاعت معشوق
» ۱۳۸٦/٥/۱٥ :: ****پسر آدم را چه به فخر و نازيدن؟؟؟
» ۱۳۸٦/٤/٢٥ :: عبادت خالص
» ۱۳۸٦/٤/٢۱ :: ****چه چيز؟
» ۱۳۸٦/٤/۱٠ :: ارزش من....
» ۱۳۸٦/٤/٤ :: الهی ...
» ۱۳۸٦/۳/٢٦ :: قدم نه به ره عشق
» ۱۳۸٦/۳/۱٢ :: می پرسند؟؟؟؟
» ۱۳۸٦/۳/٦ :: من خود پر عيبم!!!
» ۱۳۸٦/۳/٢ :: بازی و شوخی نيست
» ۱۳۸٦/٢/٢۳ :: بيم نکن
» ۱۳۸٦/٢/۱٧ :: نفس سرکش
» ۱۳۸٦/٢/۱۳ :: درد من
» ۱۳۸٦/٢/٦ :: يک دل
» ۱۳۸٦/٢/٤ :: ارزان فروش نباشيم!!!
» ۱۳۸٦/٢/۱ :: هدف کجاست
» ۱۳۸٦/۱/٢٦ :: ترسم نفروشند متاعی که خريدند
» ۱۳۸٦/۱/٢٤ :: زيبايی معشوق
» ۱۳۸٦/۱/۱٩ :: شوق مناجات
» ۱۳۸٦/۱/۱٢ :: غم.شادی.شکست.پيروزی
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٩ :: يک سال ديگم رفت ...
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٧ :: خلوص نيت
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٤ :: غرور عامل سقوط از بلندترين قله ها
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٩ :: اربعين حسينی را به همه عاشقان آن حضرت تسلیت می گوييم
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٧ :: خدايا شرمنده ام
» ۱۳۸٥/۱٢/٧ :: مرد مي بايد بود....
» ۱۳۸٥/۱٢/۳ :: بی نشان باش...
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٩ :: راهرو گر.......
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٦ :: تاريکترين حجاب...
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ :: پيروز کيست؟
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ :: کدام را ترجیح می دهی معشوق يا مردم؟!!!
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٠ :: عاشق بودن يعنی مطيع شدن
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۸ :: به احوال گذشتگان نظر کن....!
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ :: ياد مرگ
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ :: آيا کربلا برای امام حسين (ع) فقط بلا و سختی بود؟!
» ۱۳۸٥/۱۱/٧ :: دنيا را بفروش و عاشق شو
» ۱۳۸٥/۱۱/٦ :: ما پيرو امام حسين هستيم؟؟؟
» ۱۳۸٥/۱۱/٥ :: امام حسين (ع) تو ميدون جنگ هم از نماز غافل نشدند ولی ...
» ۱۳۸٥/۱۱/٤ :: حيات حسينی (ويژه ماه محرم)
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: زهد چيست؟
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: معشوق واقعی
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: خود سازی (تو محرم خودت رو بساز)
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۸ :: کشتی نجات(يا حسين(َع)َ)
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ :: بنده ی عشقم و....
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۳ :: شاخه گلی از گلستان نهج البلاغه(يا علی)
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: ساعتی درنگ کن
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ :: بندگان خدا محو حقند....
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ :: شکرانه بده....
» ۱۳۸٥/۱٠/۱۸ :: ما بقی عمر...
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: تمام عمر بی نام علی هیچ!!!
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: رد خواهد بود؟؟؟
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: تو که باشی؟؟؟؟؟
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: توان دیدن؟
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: در حالی که.........
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: نفس بزرگترين دشمن
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ :: راه اندیشه و عقل
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٥ :: تا نیست نگردی...
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٥ :: بيا با خداوند عالم بساز
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: خودفروشان را به کوي مي فروشان راه نيست ...
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: تو مگر کمتر از.....
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: چگونه؟
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: محو جمال حق بودن
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: ناورده رو.....
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: اسباب صفا!!!
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: راه نجات
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: دل شب را درياب
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: <عشق>
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: عجب خدای خوبی
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: درد