درد من یار است و درمان نیز هم

دل  فدای او  شود  جان  نیز  هم