وحشيان جمله به تسبيح خدا مشغولند
                                      تو  مگر  کمتر  از  آن  غول  بيابان باشي
اين قدر ظلم و جفاوستم وظلم مکن
                                      چند روزي که در اين دايره  مهمان باشي