هرگز به وصل آفریدگار نمی رسی تا از آفریده منقطع نشوی.امام علی(ع)

خیلی دلم گرفته...خیلی....

خواستم بگم هیچوقت سرتو جلو کسی خم نکن به هر دلیلی...هیچوقت شخصیتتو بازیچه ی دست کسی نکن...خواستم بگم ارزشت بیشتر از این حرفاست رفیق واسه همین هر کاری نکن....خواستم بگم خوب آدمارو بشناس و زود قضاوت نکن...خواستم بگم دلتو سیاه نکن که پاک کردنش سخته خیلی سخت....خواستم بگم حواست جمع جمع باشه و پلک نزن که یه لحظه غفلت واسه یه عمرت کافیه و شرمندگیش پیش خدا دایمی....یه دفعه واسه همیشه بنده ی خودش باشو پادشاهی عالم کن...امیدت به اون باشه و بس...

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

                                          که  گناه  دگران  بر  تو  نخواهند  نوشت

نا امیدم  مکن  از  سابقه ی  لطف  ازل

                                تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت

خدایا از این حال بد به لطف و کرمت مارو رها کن و حال هممونو خوب کن....آمین