شیعه ی ما کسی است که از ما پیروی کند و پا جای ما بگذارد و به کردار ما اقتدا کند.پیامبر خدا(ص)

خستم از این که هر سال محرم میاد تو سر خودمون می زنیم گریه می کنیم عزاداری می کنیم ولی آدم نمی شیم...

خستم از اینکه تو عزاداری امام حسین دعوا می شه...راه مردمو تو خیابون می بندیم...علم بازی می کنیم...زنامون آرایش می کننو راه می افتن تو خیابونا...

خستم از اینکه یه خورده تغییر نمی کنیم...یه خورده خوب نمی شیم...دنبال چی می گردیم ما...این بوده هدف امام حسین...

ما پیرو اوناییم واقعا...!!!

دلتنگم و با هیچ کس میل سخن نیست

                                کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست...