ستودن بیش از آنچه شایسته است چابلوسی می باشد وکمتر از آنچه سزاوار است ناتوانی یا رشک بردن.(امام علی ع)

چابلوسی آدما تو رو گنده نمی کنه...خودتو باور کن...به خدا توکل کن...اینجوری به اون چیزایی که به فکرت خیلی دست نیافتنیه به راحتی می رسی...هر گره ای با دست اون خدای مهربون باز می شه لازم نیست انقدر خودتو بدبخت جلوه بدی...هان...

یا برای اینکه خودتو بزرگ کنی لازم نیست عالم و آدمو خراب کنی که خودت بری بالا...اینجوری بالا نمی ری پایین میای...

آستینتو بالا بزن...فکر کن...زحمت بکش...حتما خدا با توست وقتی که خودتم بخوای...

1.راستی دوست عزیزم من طلبه نیستما!!!آره...

2. اگه دیر به دیر میام به خاطر اینه که حرف زیاده ولی وقتی عمل کردن بهش سخته واسم دوست ندارم فقط حرفشو بزنم تا خودم نمی تونم عمل کنم...خوابم نبرده بود دوست من!!

آخه حرف زدن خیلی راحته....اما عمل کردن به این حرفا مهمه...

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل

                                  تا سراپرده ی گل نعره زنان خواهد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر

                                 مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد