تا نیست نگردی ره هستت ندهند

وین  مرتبه  با  همت پستت  ندهند

چون شمع قرار سوختن تا  ندهی

سر رشته عشق را به دستت ندهند