امام حسن(ع):

از راه اندیشه و عقل دنیا و آخرت بدست می آید.(بحار-ج2)