الا   ای  نفس  با  تو  کار دارم
                                شکایتها  ز   تو   بسیار   دارم
چنان  اندر  خطایا غرقه گشتی
                               که  حتی  از  بیانش  عار   دارم
من   از   آثار   زنجیر    گناهان
                               به پشت  و  گردنم   آثار    دارم
گلستان  دلم  دست  تو  دادم
                               کنون ره توشه باخود خوار  دارم
پشیمانم که در این راه سنگین
                               سگی  چون  تو  کنار  یار   دارم
به   بازار     مکافاتم     روانم
                               ولی من شرم از این دیدار دارم