حدیث قدسی:

ای انسان من تو را دوست دارم تو نیز مرا دوست بدار.(مواعظ العددیه ـ۴۱۹)

                   -------------------------------------------

در حالی که تو به خداوند محتاجی

                           خداوند عاشق توست!!!