گفتم دل و دین بر سر کارت کردم

                       هر چیز که داشتم نثارت کردم

گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی

                       آن من بودم که بی قرارت کردم