در حدیث قدسی آمده:

ای فرزند آدم همه چیزها را برای تو آفریدم و تو را برای خودم