عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

                جوینده  عشق  بی  عدد    خواهد   بود

فردا     که   قیامت    آشکارا     گردد

                هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود