عبادت  بی تولای  علی   هیچ

                 نوای عشق بی نام علی هیچ

اگر عمر دو صد نوحت ببخشند

                تمام  عمر  بی نام  علی هیچ