با  درد  بساز   چون   دوای  تو    منم

                                در  کس  منگر  که  آشنای  تو منم

گر بر سر کوی عشق ما کشته شوی

                                شکرانه  بده  که  خونبهای   تو منم