آیا خداوند کفایت کننده بنده ی خود نیست؟(سوره زمرـ۳۶)

                     =====================

من  آمده ام  گدای  این  در  گردم

                                 مشمول   دعای  لطف  داور    گردم

با دست تهی آمدنم عیبی  نیست

                                 عیب است که با دست تهی برگردم