در حدیث است که:حضرت آدم(ع) در ضمن اندرز به فرزندانش فرمود:

هر کاری را که خواستید انجام دهید ساعتی درنگ کنید زیرا اگر من

ساعتی درنگ نموده بودم آنچه که به سرم آمد نمی آمد

                           =================

گفت و خوش گفت  آن  فقیه  متقی

                                        نیست علمی غیر علم عاشقی

عقل و علم و عشق هرجا جمع شد

                                        عالمی  پروانه  و  او شمع  شد