زمانی می شود که کسی از آن نجات و رهایی نمی یابد مگر مومن خداپرست بی نام و نشان که اگر حاضر گردد کسی او را نمی شناسد واگر غایب باشد کسی در صدد جستجویش بر نمی آید.این چنین اشخاص چراغ های هدایت و نشانه های روشن هستند برای روندگان در شب تاریک.در میان مردم برای فتنه و فساد و سخن چینی رفت و آمد نمی کنند.عیبها و بدی های خلق را آشکار نمی کنند.سفیه و بیهوده گو نیستند.خداوند درهای رحمتش را برای آنها می گشایدو سختی عذابش را از آنها برطرف می سازد.

                         ===============

خدا رحمت کند مردی را که اندیشه کند و عبرت گرفته بینا شود که آنچه از دنیا باقی مانده به زودی نابود است و آنچه از آخرت موجود است زوال ناپذیر است و همواره بوده است و آنچه که به حساب می آید به پایان می رسد و هر چه انتظار دارید آینده است و هر آینده ای نزدیک است