در کانون دلهای مومنین محبتی نهفته و ویژه نسبت به حسین(َع)َ وجود دارد.(پیامبر اکرم(ص))

                             ===============

حر و آزادم و روزی که زمادر  زادم

                                 آمد  الطاف  حسینی  به مبارک بادم

سر از آن روز به زیر قدمش بنهادم

                                فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

           بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم