من آن نورم که در شب های تاریک       

                              چراغ    رهنمای    کاروانم

در   این  دریا  منم  آن    ناخدایی     

                         که کشتی را به ساحل می رسانم