نارم به ناز آن  که  ننازد به ناز خویش

                                      ما را به ناز نازفروشان نیاز نیست

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟

                                     می کشم ناز یکی تا خدایی شوم

                                 (تو این ایام التماس دعای زیاد)