معصوم (ع): زهد این نیست که مالک هیچ چیزی نباشی بلکه زهد این است که چیزی مالک تو نباشد.

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

                                       تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد