حدیث قدسی: هنگامی که بنده ی من نماز می خواند چنان گوش فرامی دهم که انگار همین یک بنده را دارم ولی تو آنچنان نماز می خوانی که انگار صدها خدا داری!

<<¤به ورطه ای که اميد بريدت از همه چيز ببين اميدت به کيست آن خدا است>>

                             --------------------------------

گر  نماز  آن  بود کان  مظلوم کرد               

                            دیگران را زین عمل محروم کرد