امام حسین(ع)می فرماید:

به خداوند زبان به شکایت نگشایید و آنچه از منزلت شما می کاهد به زبان نیاورید

---------------------------------------

لاف عشق و گله از یار چنین لاف خلاف

                                             عشقبازان چنین مستحق  هجرانند

¤آیا واقعا ما هم اینطور هستیم؟؟؟یا در هر امتحانی که از سوی خداوند متعال قرار می گیریم           وکوچکترین سختی به ما می رسد تمام عالم و آدم را مقصر می دانیم و شروع به....امام حسین(ع) با آن همه مصیبتی که به ایشان وارد شد جز شکر و سپاسگزاری و حمد وستایش خداوند چیز دیگری بر زبانشان جاری نشد.آیا ما پیرو امام حسین هستیم؟؟؟آیا سختی را به جان می خریم تا امر خداوند را انجام دهیم؟؟؟