آگاه باشید در هنگام شتاب به کارهای زشت مرگ را به یاد آورید.که لذت ها و خوشی ها را ویران می کند و عیش ها را به هم می زند و آرزوها را قطع می نماید.و از خداوند یاری طلبید برای به جا آوردن حق واجب او و بسیاری نعمت ها و احسان و نیکوییهایش که به شمار در نیاید(نهج البلاغه)

                                  ...............................................................

دل از اغیار خالی کن چو قصد کوی ما داری                                                

                                نظر بر غیر مگشا چون هوای روی ما داری