پند بگیرید از احوال پیشینیان پیش از آنکه آیندگان از حال شما پند گیرند و رها کنید دنیا را که مذموم و ناپسندیده است زیرا دنیا به کسی که بیش از شما به آن علاقه و دوستی داشته وفا نکرده.(نهج البلاغه)

                                 ................................................

ای کرده شراب  حب  دنیا  مستت         

                          هشیار  نشین که چرخ سازد پستت

مغرور جهان مشو که چون مثل حنا         

                           بیش از دو سه روزی نبود در دستت