امام صادق(ع):

 ۲رکعت نماز در دل شب برای من از دنیا و آنچه در دنیاست بالاتر است