حضرت محمد (ص): هر بنده که خشم مردم را بر خشم خدا ترجیح دهد خدا از آن بنده راضی می شود.

                               .................................................

¤هرچه بیشتر اوج بگیری در نظر مردمی که پرواز را نمی فهمند کوچکتر به نظر می رسی . پس یا نظر مردم مهم نباشد و یا پرواز را فراموش کن .