امام علی (ع):خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد. برای حسابرسی قیامت کار کند.با  قناعت زندگی کند و از خدا راضی باشد.