امام صادق (ع) فرمودند:بین بنده و خدای تعالی هیچ حجابی تاریکتر و وحشتناکتر از نفس و خواهش نفسانی نیست و برای بریدن و ریشه کن کردن این حجاب نیز هیچ سلاحی مانند شب زنده داری و تشنگی در روز نیست.

......................................................

گیرم  که  هزار  مصحف از بر داری

آن  را  چه  کنم  که روح کافر داری

گیرم که هزار سجده بر خاک  نهی

آن را به زمین بنه که در سر  داری