امور چنان تسلیم مقدرات است که حتی گاهی تدبیر موجب مرگ می شود(امام علی(ع))

                        ----------------------------------

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است

                      راهرو  گر  صد  هنر  دارد  توکل بایدش