و هرگز در زمین به کبر وناز مرو و نخوت مفروش که به نیرو زمین را  نتوانی شکافت و به کوه در سربلندی نتوانی رسید(اسراـ۳۷)

                  ----------------------------------

   نشان مرد خدا غیر بی نشانی نیست

                                    دهان مدعیان را همین علامت بست

                             ..........................

  زیر  بارند  درختان  که تعلق   دارند 

                                    ای خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد