هر کس تقوا پیشه کند و صبر و مقاومت نماید خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.(یوسف ـ۹۰)

                                 ----------------------------------------

همصحبت اهل درد می باید بود

                                              گرم از دم آه سرد می باید بود

جز درد و بلا نشان مردان نیست

                                             ای درد بیا که  مرد می باید بود