همانا که عمه ام زینب با وجود همه ی مصیبت ها و رنج هایی که در مسیرمان به سوی شام به او روی آورد حتی یک شب اقامه ی نافله ی شب را فرو نگذاشت(امام سجاد(ع))

                        ---------------------------

در این غوغای خون و دود ای دل

                                 نباید  لحظه  ای  آسود  ای دل

زهر سو بانگ ناسازی بلند است

                                 به  فکر  عشق  باید بود ای دل