می رفت و رقیه از قفایش می رفت

                                 او بر سر نی این به هوایش می رفت

 تا   لذت    یک  نگاه   تکرار    شود

                                  با قلب شکسته پا به پایش می رفت