فروتنی نعمتی است که کسی به آن رشک نبرد.(امام حسن عسکری)

                                 ----------------------------------------

این جا تن ضعیف و دل خسته می خرند

                               بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است

*غرور هر شخصی با هر درجه و جایگاهی را به پایین می کشد و ذلیل می کند.بزرگان ما تا آخرین لحظه های عمر خود بر حال خود گریسته و طلب عفو و مغفرت می کنند پس وای به حال ما اگر خود را در این  امتحان دشوار پیروز ببینیم