حضرت رسول (ص): خداوند جز عبادتهایی که خاص او و برای رضای او باشد نمی پذیرد.

---------------------------------------------------

¤آیا هدف عاشق جز معشوق چیز دیگری هم هست؟!