به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

              بخواست ظرف می و گفت عیب پوشیدن