نفس های خود را فرصت ندهید که این فر صت ها شما را به راه های ستمکاران می برد و  سهل انگار نباشید ناگاه شما را بر معصیت آورد(امام علی)

                            ------------------------------------------

هر زمان که بر نفس خویش غلبه کردیم آن روز عید ماست.و چقدر روز ها زود می گذرد و ما چقدر دست خالی هستیم.خدایا خودت به حال ما بینایی.حال ما رو عوض کن.خدا کنه دل هامون نو شه.سال نو مبارک

اینک که نوای تو پر از مایه ی شور است

                        در خدمت عشاق  چونی بسته کمر باش

خواهی که به دل  هیچ  غباری  ننشیند

                          چون زنده دلان هم نفس باد سحر باش