روزی شما ضمانت شده نباید اولی باشد از به جا آوردن عمل صالح که بر شما واجب گردیده وآنچه که به شما واجب بوده ساقط گردیده.پس به عمل بشتابید و از مرگ ناگهانی بترسید زیرا امیدی به بازگشت عمر نیست چنانکه به بازگشت روزی امید هست(امام علی)

                       ------------------------------------------------

چون  خلق  درآیند  به  بازار   حقیقت

                                             ترسم  نفروشند  متاعی  که  خریدند

کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است

                                             کین جامه به اندازه ی هر کس نبریدند

                      -----------------------------------------------

¤ای وای بر ما زمانی که صدامون کنن و بگن چی کار کردی.پول جمع کردم.۱۰تا خونه داشتم.۱۰تا ماشین.کدوم اینا به درد می خوره کدومش؟؟؟!البته مخالف تلاش و کار نیستم.کار مومن عین عبادت.ولی پول جمع کردنی که با حرص باشه و خیرت به کسی نرسه......