امام علی (ع): به خاطر داشته باش اگر ندانی به کجا می روی مطمئن باش به جایی نخواهی رسید.   

                                                            (نهج البلاغه)

                        --------------------------------------------

شبی در محفلی ذکر علی بود

                                        شنیدم  عارفی  فرزانه  فرمود

اگر بغض علی در سینه داری

                                     بسوزی گرچه زآهن پوست داری

و اگر آتش به زیر پوست داری

                                      نسوزی گر علی را دوست داری

                      ( به یاد استاد ارجمند)