خداوند برای هیچ مردی دو دل در اندرونش ننهاده(احزاب ـ۴)

                   -----------------------------------------------

توبه  از   عاشقان   امید   مدار

                                   عشق و توبه به هم موافق نیست

دل به عشق است زنده در تن مرد

                                  مرده باشد  دلی که عاشق نیست