پس به راستی که علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست(امام زمان (َعج)َ)

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درد  من چون درد یارم را  شنید                      

                                     پیش خود گفتا که دردم درد نیست

درد یارم درد هجر و دوری است                     

                                     از  برای  یاریش  یک   فرد   نیست

دور هستم از جوارش،دلخوشم                     

                                     دوری از یارم نشان از  طرد  نیست