الهی

          گرگ و پلنگ را رام توان کرد با نفس سرکش چه باید کرد؟!

                   ...............................................

¤ما آدم ها تو این زمونه همه کاری ازمون بر میاد ولی نمی دونم چرا انقدر سخته که از پس خودمون بر بیایم.نمی دونم چرا اختیار خودمون رو نداریم. مگه چشم ها و دست ها و ... تک تک اعضا واسه خودمون نیست.نمی دونم واقعاْ چرا ...