امشب در میکده باز است بیایید

                         می خوردن مستانه مجاز است بیایید

ساقی زرخش پرده برافکندکجایید

                         هنگام   تماشای    راز    است بیایید

خشت از سر خم پادشه میکده برداشت

                          درهای  خرابات   باز    است  بیایید

این ساغرواین ساقی واین میکده؛این می

                         اسباب صفای همه ساز است بیایید