در راه خدا می کوشند و از سرزنش سرزنشگری بیم نمی کنند.(۵۴ـمائده)

                           ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء

خرم آن  روز  کز  این منزل ویران بروم        

                                       راحت  جان  طلبم  وز پی  جانان بروم

گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب        

                                      من  به سوی سر آن زلف پریشان بروم