سوگند به خدا مطلب بسیار مهمی است‌‌٬حقیقت است و درست نه بازی و شوخی٬و راست است نه دروغ٬و نیست این مطلب مهم مگر مرگ که هر که را که خواند شنوانید٬و هر که را راند با شتاب است.(امام علی(ع))

                    -----------------------------------

اگر  صد  سال  مانی در یکی  روز         

                                           بباید رفت  از این کاخ دل افروز

چه خوش باغی است باغ زندگانی        

                                           گر  ایمن  بودی  از  باد  خزانی

                            --------------------------------------------------

¤خلاصه اینکه خیلی از ما قویترهاش و خوشگلترهاش و پولدارترهاش زیر صد من خاک خوابیدند وسالی ماهی یکبار کسی سراغشونم نمی گیره.کسایی که کلی طرفدار و خاطر خواه داشتن الان قبرشون معلوم نیست کجا هست . همین که سرت رو خاک بزاری بیشترین کسی که دوستت داره عمراً یک شب کنار قبرت بمونه.اون چیزی که برات می مونه کارهایی که کردی.