ای بنده ی خدا در عیب جویی و بدگویی از هیچکس بر اثر گناه او عجله و شتاب مکن که شایداو آمرزیده باشد و بر نفس خود از گناه کوچک ایمن و آسوده مباش که شاید بر اثر آن معذب و گرفتار باشی و هر که از شما عیب و بدی غیر خود را می داند باید خودداری نماید به جهت آنکه به عیب خود آشنا و داناست و باید شکر از اجتناب گناهی که دیگری به آن مبتلی است او را مشغول سازد(امام علی(َع)َ)

                                        -------------------------------------------

طوطى صفتى و لاف عـــرفان بزنى  

                                                   اى مور، دم از تخت "سليمان" بزنى"

فرهاد" نديده‏اى و "شيرين" گشتى  

                                                  "ياسر" نشدى و دم ز "سلمان" بزنى