آن هنگام انداختن نظری در هوا و آهسته قدم برداشتنی در زمین در برابر عدل و داد خدا جزا داده نمی شود مگر به راستی و درستی.پس چه بسیار حجت و دلیلی که  آن روز باطل و نادرست گردد ،و عذرهایی که شخص به آن متوسل شده پذیرفته نشود پس از کردار خود بخواه آن چه را که به آن عذر تو را بپذیرند و حجت تو برقرار شود.امام علی(ع)

                                         -------------------------------------------

یاد  روزی  که  به خلوتگه عشاق روم                    

                                          طرب انگیز و طرب خیز و طرب زاد شوم

نه به میخانه مرا راه،نه در مسجد جا                    

                                          یار  را گو ، سببی ساز که ارشاد شوم 

                                                         .........................

¤و تاُمل کنید در حدیث بالا؛از انداختن نظری در هوا و آهسته قدم برداشتنی حساب کشیده می شودو مورد سوال قرار می گیرد که تو چه هدفی داشتی آهسته قدم برداشتی ؟؟؟و چه شرمنده است کسی که عذرش پذیرفته نشود!!پس کاری کن که راه یابی.