روایت کنندگان علم بی شمار و رعایت کنندگان آن کمند.(امام علی(َع)َ)

                                ..........................................................

بگذر ز سر عقل و قدم نه به ره عشق              

                                         چندی پی آن رفتی و چندی پی این باش

                               ..........................................................

¤چقدر بد وقتی که آدم یک چیزی رو به کسی بگه و خودش به اون عمل نکنه.اما حتی اگه اون شخص خودش هم به اون حرف درست عمل نمی کرد باید اون حرف ازش دزدید و به اون عمل کرد.